Pembatalan kursus latihan In-House

Kursus latihan yang diadakan secara dalaman di premis anda, akan di invois sebelum kursus diadakan dan mesti dibayar sebelum tarikh latihan.

Sekiranya berlaku pembatalan kursus oleh pelanggan, polisi kami menyatakan bahawa sebarang kerja yang dijalankan sebelum kursus berkenaan dengan kandungan kursus akan dibilkan sepenuhnya. Bayaran balik penuh akan diberikan pada kos sebenar kursus, dengan syarat kami menerima pemberitahuan pembatalan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh kursus. Bayaran balik sebanyak 50% akan diberikan sehingga 48 jam sebelum tarikh kursus dan pembatalan yang diterima kurang daripada 48 jam sebelum kursus, tidak layak mendapat bayaran balik.

Sekiranya kursus memerlukan penjadualan semula kerana sakit pengajar atau tidak tersedia, kos kursus akan dikembalikan sepenuhnya, atau secara alternatif dijadualkan semula pada tarikh yang boleh diterima bersama. Ia mengambil masa sehingga 30 hari untuk proses bayaran balik.

Pembatalan Kursus Latihan Awam

Bagi kursus awam yang diadakan di premis Al Barakah Training Solution Sdn Bhd atau dalam talian, kami memerlukan bayaran penuh sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh kursus.

Sekiranya berlaku pembatalan oleh peserta, polisi kami menyatakan, bayaran balik penuh akan diberikan, dengan syarat kami menerima pemberitahuan pembatalan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum tarikh kursus. Bayaran balik sebanyak 50% akan diberikan sehingga 48 jam sebelum tarikh kursus dan pembatalan yang diterima kurang daripada 48 jam sebelum kursus, tidak layak mendapat bayaran balik. Bayaran balik tidak akan diberikan untuk “tidak hadir” pada hari tersebut.

Sekiranya kursus memerlukan penjadualan semula kerana sakit pengajar atau tidak tersedia, kos kursus akan dikembalikan sepenuhnya, atau secara alternatif dijadualkan semula di kemudian hari, sekiranya anda tidak dapat menghadiri kursus yang dijadualkan semula, bayaran balik penuh akan diberikan .

Khusus untuk Kursus Pengendalian Makanan / Kursus Pengendalian Makanan

Bayaran balik sebanyak 50% akan diberikan sehingga 48 jam sebelum tarikh kursus dan pembatalan yang diterima kurang daripada 48 jam sebelum kursus, tidak layak mendapat bayaran balik. Bayaran balik tidak akan diberikan untuk “tidak hadir” pada hari tersebut.

Sekiranya kursus memerlukan penjadualan semula kerana sakit pengajar atau tidak tersedia, kos kursus akan dikembalikan sepenuhnya, atau secara alternatif dijadualkan semula di kemudian hari, sekiranya anda tidak dapat menghadiri kursus yang dijadualkan semula, bayaran balik penuh akan diberikan . Ia mengambil masa sehingga 30 hari untuk proses bayaran balik.

Diskaun, Tawaran & Promosi

Semua diskaun, tawaran dan promosi yang berkaitan dengan mana-mana program latihan atau perkhidmatan kami adalah tertakluk kepada perubahan. Kami mempunyai hak mutlak untuk menamatkan sebarang promosi pada bila-bila masa dan Kami tidak berkewajipan untuk memaklumkan kepad anda bahawa sebarang promosi telah tamat.

——————————————

Versi Bahasa Inggeris

In-house training course cancellation

Training courses held in-house at your premises, will be invoiced prior to the course being held and must be paid for prior to the date of the training.

In the event of cancellation of the course by the client, our policy states that any work conducted prior to the course in regards to course content will be billed in full. A full refund will be provided on the actual cost of the course, provided we receive notification of cancellation at least 7 days prior to the course date. A 50% refund will be provided up to 48 hours prior to the course date and cancellations received less than 48 hours before the course, are not entitled to a refund.

In the event of a course requiring rescheduling due to instructor illness or unavailability, the cost of the course will be refunded in full, or alternatively rescheduled at a mutually acceptable date. It takes up to 30 days for refund process.

Public Training Course Cancellation

For public courses, held at the Al Barakah Training Solution Sdn Bhd premise or online, we require full payment at least 7 days prior to the course date.

In the event of cancellation by the attendee, our policy states, a full refund will be given, provided we receive notification of cancellation at least 5 days prior to the course date. A 50% refund will be provided up to 48 hours prior to the course date and cancellations received less than 48 hours before the course, are not entitled to a refund. Refunds will not be given for a “no show” on the day.

In the event of a course requiring rescheduling due to instructor illness or unavailability, the cost of the course will be refunded in full, or alternatively rescheduled at a later date, should you not be able to attend the rescheduled course a full refund will be provided.

Specifically for Food Handling Course / Kursus Pengendalian Makanan

A 50% refund will be provided up to 48 hours prior to the course date and cancellations received less than 48 hours before the course, are not entitled to a refund. Refunds will not be given for a “no show” on the day.

In the event of a course requiring rescheduling due to instructor illness or unavailability, the cost of the course will be refunded in full, or alternatively rescheduled at a later date, should you not be able to attend the rescheduled course a full refund will be provided. It takes up to 30 days for refund process.

Discounts, Offers and Promotion

All discounts, offers and promotions relating to any of our training programs and services are subject to change. We retain the right to bring any promotion to an end at any time and We are under no obligation to notify You that any promotion has ended.